Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Žiacky parlament

Žiacky parlament

            

Mgr. Ján Letanovský

 

Školský parlament

 

Školský parlament je samosprávna skupina žiakov, ktorí ako zástupcovia svojich spolužiakov vyjadrujú ich názory a záujmy na pôde parlamentu, predkladajú návrhy na nové aktivity v škole a hľadajú riešenia aktuálnych problémov. Mal by vytvoriť medzičlánok medzi žiakmi a učiteľmi.

Vedenie školského parlamentu
 

Predseda: 

Podpredseda: 

Zapisovateľ: 
 

Zástupcovia jednotlivých tried na školský rok 2018/2019

 

Zástupcovia jednotlivých tried

Trieda

Meno a priezvisko

IV.A

 

V.A

 

VI.A

 

VII.A

 

VIII.A

 

IX.A

 

 
Štatút školského parlamentu

 

Jeho snahou je docieliť spoluprácu pedagógov a žiakov pri utváraní i realizácii plánov spoločnej činnosti, nahradiť pasívnu účasť žiakov na spoločenských podujatiach ich priamou aktivitou na výbere, príprave, realizácii i hodnotení podujatia: naučiť žiakov verejne vystupovať, vhodne argumentovať svoje názory i názory rovesníkov z tried, niesť istú mieru zodpovednosti za život vo svojej škole a zároveň podporiť sebadôveru, samostatnosť, tvorivosť a umožniť sebarealizáciu žiakov, zážitkovou formou si vyskúšať v malom školu demokracie a života.

Školským parlamentom vedieme žiakov k tomu, aby sa sami naučili rozlišovať klady a zápory, ktoré prináša život a vyberať z nich také podnety, ktoré prispievajú ku kladnému rozvoju ich osobnosti a nie k pasivite, nezodpovednosti, nedisciplinovanosti a „zlému správaniu“, ktoré niektorí ľudia ospravedlňujú vetou – „veď máme demokraciu“. Zástupcovia každej triedy sa aktívne zúčastňujú na chode školy, s pomocou organizujú rôzne akcie. Postupne sa odstraňuje bariéra učiteľ – žiak, čo prispieva k ich samostatnému zmýšľaniu a konaniu.

 

Základné ustanovenia

 

1.Školský parlament je zložený zo zástupcov žiakov IV.A triedy až po IX.A triedu ZŠ.

2.Svojho zástupcu si žiaci volia na jeden rok. Odvolaný môže byť iba ŠKOLSKÝM PARLAMENTOM, ak v školskom parlamente nepracuje, nerobí to, čo je pre školu prospešné, alebo hrubo poruší školský poriadok.

3.Žiaci si volia spomedzi seba predsedu, podpredsedu a zapisovateľa parlamentu.

4.Predseda, podpredseda a zapisovateľ tvoria trojčlenné Predsedníctvo Parlamentu. Čestným členom predsedníctva je riaditeľ školy.

5.V prípade rovnosti hlasov má predseda parlamentu právo dvoch hlasov.

6.Parlament zasadá 1x za mesiac, zasadnutia zvoláva jeho predseda/podpredseda, nad prácou parlamentu prevzal dohľad pan učiteľ Mgr. Ján Letanoský.

 

Poslanie parlamentu

 

Poslaním parlamentu je riešenie výchovno-vyučovacích problémov, navrhovanie opatrení na zlepšenie všetkých činností na škole, vytváranie publikačnej činnosti vo forme článkov alebo rozhlasových relácií nielen k rôznym akciám školy, ale aj k aktuálnym svetovým a medzinárodným dňom, vylepšenie vzájomných vzťahov medzi žiakmi a pedagogickými pracovníkmi, hľadanie spoločných postupov pri organizovaní mimoškolskej činnosti žiakov, riešenie prípadných priestupkov žiakov voči školskému poriadku.

Prijímanie opatrení na zlepšenie výchovných činností na škole, zavádzanie prvkov demokracie pri vzájomnom kontakte učiteľa a žiaka, odstraňovanie vzájomných nedorozumení a predchádzanie týmto nedorozumeniam.

 

Novinky

Kontakt za účelom komunikácie

  • Základná škola s materskou školou Berzehorská 154 Brzotín
    Berzehorská 154
  • +421 58 734 67 09

Fotogaléria

Počet návštev: 735492