Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

O škole

Profil školy

 

               

 

Vedenie školy

 

riaditeľ školy: Mgr. Karol Samseli

zástupca školy:

Pedagogický princíp školy

 

Výchovno-vzdelávaciu činnosť smerujeme k príprave žiakov na život. Škola umožňuje všetkým žiakom získať dostatočné všeobecné vedomosti a zručnosti vo všetkých všeobecno-vzdelávacích predmetoch, osvojiť si základ všeobecného vzdelania poskytovaného základnou školou. Každý žiak má šancu, aby si osvojil a využíval efektívne stratégie učenia sa, aby sa rozvíjal podľa svojich schopností, aby si zvýšil gramotnosť v oblasti IKT, vo vyučovaní cudzích jazykov, prírodovedných aj humanitných predmetov. Formujeme u žiakov tvorivý životný štýl, vnútornú motiváciu, emocionálnu inteligenciu, sociálne cítenie, rešpekt k druhým, zodpovedný vzťah k sebe a svojmu zdraviu.     

Zabezpečujeme podmienky na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami tak, aby mali rovnocenný prístup vo vzdelávaní.                                                                               

V spolupráci s rodičmi žiakov chceme vychovať  pracovitých, zodpovedných, morálne vyspelých a slobodných ľudí, ktorí po ukončení primárneho vzdelania  budú môcť pokračovať na vyššom stupni vzdelávania.

 

 

Profil absolventa školy

Absolvent nižšieho sekundárneho vzdelania získa vysvedčenie so špeciálnym  vyznačením  ukončenia vzdelania poskytované základnou školou. Je pripravený pokračovať vo vzdelávaní v rámci vyššieho sekundárneho stupňa vzdelávania, v priebehu ktorého ukončuje povinnú školskú dochádzku. Po ukončenia základnej povinnej školskej dochádzky na úrovni ISCED 2 bude schopný pokračovať na školách vyššieho stupňa s perspektívou získania výučného listu, alebo maturitného vysvedčenia.

     Profil nášho absolventa je založený na kľúčových spôsobilostiach (kompetenciách), ktoré zahrňujú komplex vedomostí a zručností, schopností a hodnotových postojov umožňujúcich jednotlivcovi poznávať, účinne konať, hodnotiť, dorozumievať sa a porozumieť si, začleniť sa do spoločenských vzťahov a osobnostne sa rozvíjať – zjednodušene  ide o schopnosť uplatniť svoje vzdelanie v pracovnom, občianskom, rodinnom a osobnom živote.

     Kľúčové kompetencie sa formujú na základe osobnej praktickej činnosti a skúsenosti a zároveň sú uplatniteľné v životnej praxi. Nevyjadrujú trvalý stav, ale menia svoju kvalitu a hodnotu počas celého života. Nezastarávajú ako vedomosti, ale majú potenciálnu vlastnosť neustále sa rozvíjať (a preto môžu byť základom celoživotného učenia sa a osobnej flexibility). Sú výsledkom a dôsledkom nielen formálneho (školského) vzdelávania, ale aj neformálneho vzdelávania, ako aj neinštitucionálneho (informálneho) vzdelávania.

     Jednotlivé kľúčové spôsobilosti (kompetencie) sa navzájom prelínajú, prepájajú a majú  nadpredmetový programový charakter. Získavajú sa ako produkt celkového procesu vzdelávania a sebavzdelávania, t. j. kompletného vzdelávacieho programu a iných rozvíjajúcich aktivít prebiehajúcich v  rámci školy.

     Náš absolvent by mal robiť dobré meno svojej škole, vytvárať dobré medziľudské vzťahy v škole aj mimo nej, byť schopný starať sa o svoje zdravie a odmietať látky zdraviu škodlivé, osvojiť si metódy štúdia a práce s informáciami, mať schopnosť riešiť problémy, ovládať slovenský jazyk a starať sa o kultúru písomného prejavu a ústneho vyjadrovania, poznať význam regiónu a jeho kultúrno - historické pamiatky a prírodné krásy, vedieť uplatniť svoje vedomosti v štúdiu na strednej škole. Mal by zároveň poznať kultúru svojho rómskeho národa, hlásiť sa k nej a spolupodieľať sa na jej rozvoji a uchovaní pre ďalšie generácie. 

 

 

O škôlke

Materská škola je zapojená do národného projektu MRK 2. Cieľom tohto projektu je začleňovanie rómskych detí zo sociálne znevýhodneného prostredia do materských škôl. Pri tejto práci nápomáha učiteľkám MŠ aj jeden pedagogický asistent. Viac o tomto projekte nájdete na stránke - www.npmrk2.sk

Letak_o_projekte_pre_MS.pdf

 

 

Novinky

Kontakt za účelom komunikácie

  • Základná škola s materskou školou Berzehorská 154 Brzotín
    Berzehorská 154
  • +421 58 734 67 09

Fotogaléria

Počet návštev: 735538