Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Čitateľská dielňa CTD
Dejepis DEJ
Dopravná výchova DOV
Environmentálna výchova ENV
Etická výchova ETV
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Hudobná a pohybová výchovy HPV
Hudobná výchova HUV
Chémia CHE
Informatická výchova IFV
Informatika INF
Kultúrne dedičstvo Rómov KDR
Matematické predstavy MP
Matematika MAT
Multikultúrna výchova MKV
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Občianska výchova OBV
Ochrana života a zdravia OZO
Ochrana životného prostredia OZE
Pracovné vyučovanie PVC
Prírodopis PRI
Prírodoveda PDA
Prvouka PVO
Rozvíjanie grafomotorických zručností RGZ
Rozvíjanie komunikačných schopností RKS
Rozvoj grafomotoriky RGM
Rozvoj komunikačných schopností RKS
Ruský jazyk RUJ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie SPR
Svet práce SEE
Svet techniky SEE
Technická výchova Tc
Technika THD
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Vecné učenie VCU
Vlastiveda VLA
Výchova k manželstvu a rodičovstvu VMR
Výchova umením VUM
Výtvarná výchova VYV
Zemepis ZEM

© aScAgenda 2020.0.1197 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 10.01.2020

Novinky

Kontakt za účelom komunikácie

  • Základná škola s materskou školou Berzehorská 154 Brzotín
    Berzehorská 154
  • +421 58 734 67 09

Fotogaléria

Počet návštev: 735532