Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Rada školy

Štatút rady školy pri ZŠ s MŠ Brzotín

 

V súlade so zákonom SNR č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a v súlade s ustanovením § 9 ods.1 vyhlášky Ministerstva školstva SR č.291/2004 Z.z. ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení, sa vydáva tento štatút rady.

 

Čl. 1

Základné ustanovenie

 

(1) Rada školy sa zriaďuje  pri Základnej škole s materskou školou v Brzotíne.

(2) Sídlo rady školy je zhodné so sídlom školy pri ktorom je zriadená.

 

Čl. 2

Pôsobnosť a poslanie rady školy

 

 

(1) Rada školy je zriadená podľa § 24 zákona NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov , vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.291/2004 Z.z. ,ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení s pôsobnosťou v rámci školy, pri ktorom je zriadená.

(2) Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy z pohľadu školskej problematiky

 

Čl. 3

Činnosť rady školy

 

(1) Rada školy sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy.

(2) Rada školy:

uskutočňuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa, navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa školy, predkladá návrh na odvolanie riaditeľa školy alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa školy podľa § 3 ods.7 písm. b) - e) a § 8 písm. b) – c) zákona 596/2003 Z.z., návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením,

vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy , k návrhu na zrušenie školy a ku

skutočnostiam uvedeným v § 5 ods. 7 zákona 596 /2003 Z.z. najmä:

1. k návrhu na počty prijímaných žiakov,

2. na úpravu v učebných plánoch, a v skladbe vyučovaných voliteľných a nepovinných predmetov a  predpokladaných počtov žiakov v týchto predmetoch,

3. k návrhu školského vzdelávacieho programu a výchovného programu

4. k správe o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy,

5.  k návrhu rozpočtu,

6. k návrhu na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy,

7. k správe o výsledkoch hospodárenia školy,

8. k informácií o pedagogicko-organizačnom a materiálno–technickom zabezpečení

výchovno-vzdelávacieho procesu,

10.koncepčný zámer rozvoja školy rozpracovaný najmenej na 2 roky a každoročne jeho vyhodnotenie.

(3) Rada školy vo výberovom konaní na obsadenie miesta riaditeľa školy

a) posúdi predložené podklady jednotlivých uchádzačov a tajným hlasovaním určí víťaza

výberového konania, na platné uznesenie vo veci vymenovania alebo odvolania riaditeľa

školy je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých jej členov,

b)odovzdá bezodkladne výsledky výberového konania zriaďovateľovi školy; zoznam kandidátov a návrh na kandidáta na vymenovanie za riaditeľa školy, podpísaný predsedom rady školy.

 

Čl. 4

Zloženie rady školy

(1) Rada školy má 9 členov.

(2) Členmi rady školy sú:

  •  traja zvolení zástupcovia rodičov,  z toho jeden za MŠ
  • dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov, z toho jeden za MŠ
  •  jeden zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov,
  • traja delegovaní zástupcovia zriaďovateľa,
  • menovitý zoznam členov rady školy je uložený v dokumentoch rady školy

 

 

Čl. 5

Spôsob voľby členov rady školy

 

(1) Voľba zástupcov rodičov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním rodičov žiakov navštevujúcich školu

(2) Voľba zástupcov pedagogických zamestnancov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním pedagogických zamestnancov školy

(3) Voľba zástupcov nepedagogických  zamestnancov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním nepedagogických zamestnancov školy.

(4) Členovia rady školy  sú volení na štvorročné funkčné obdobie. Členom  rady môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.

(5) Spôsob voľby členov rady školy je v súlade s § 1 vyhlášky Ministerstva školstva SR

      č.291/2004 Z.z. ,ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej

      samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení vyhlášky č. 230/2009 Z.z

(6) Členstvo v rade školy zaniká  podľa § 25 odst. 12 zákona 596/2003 Z.z.

a) uplynutím funkčného obdobia orgánu školskej samosprávy,

 

b) vzdaním sa členstva,

 

c) ak vzniknú dôvody na zánik členstva podľa odseku 11,

 

d) ak zástupca pedagogických zamestnancov alebo nepedagogických zamestnancov školy alebo školského zariadenia prestane byť zamestnancom školy alebo školského zariadenia,

 

e) ak dieťa zvoleného zástupcu rodičov prestane byť žiakom školy alebo školského zariadenia,

 

f) odvolaním zvoleného člena podľa § 25 odsekov 5 a 6,zákona 596/2003 Z.z.

 

g) odvolaním delegovaného zástupcu zriaďovateľa,

 

h) obmedzením alebo pozbavením člena spôsobilosti na právne úkony,

 

i) smrťou člena alebo jeho vyhlásením za mŕtveho.

(7) Členstvo v rade školy sa pozastavuje:

a) dňom doručenia prihlášky člena rady školy alebo jemu blízkej osobe do výberového konania na funkciu riaditeľa školy, členstvo sa pozastavuje až do skončenia výberového konania,

b) pri potvrdzovaní riaditeľa vo funkcii.

 

(8) Doplňovanie členov rady školy sa realizuje:

a) v prípade pozastavenia členstva – rada školy uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy

- v pôvodnom zložení bez člena, ktorému je členstvo pozastavené

b) v prípade zániku členstva v rade školy pred uplynutím funkčného obdobia-

predseda rady školy oznámi túto skutočnosť zástupcom tej zložky, ktorú uvedený člen v rade školy zastupuje a požiada o doplnenie nového člena

-podľa pôvodných výsledkov volieb pri vytváraní rady školy, ktorý sa umiestnil na najvyššom mieste v poradí nezvolených kandidátov alebo delegovaním pri delegovaných zástupcoch,  ak nie je možné splniť uvedenú podmienku pre doplnenie člena pri volených zástupcoch, zorganizuje rada školy v spolupráci so zriaďovateľom a riaditeľom školy doplňujúce voľby pre danú skupinu oprávnených voličov,

-mandát tohto doplneného člena končí v termíne funkčného obdobia rady školy ako celku.

c) v prípade zániku členstva predsedovi rady školy pred uplynutím funkčného obdobia /sa doplnenie nového člena uskutoční/

-ako v bode (8) písmena b) tohto článku a nového predsedu rady školy zvolia jej členovia obdobným spôsobom ako pri voľbe predsedu rady školy  na ustanovujúcom zasadnutí  podľa Čl.6.

 

(9) Nový člen musí byť doplnený do rady školy najneskôr do 30 dní po zániku členstva  členovi rady školy, ktorého má nahradiť.

 

 

Čl. 6

Pravidlá rokovania rady školy

 

(1) Rada školy na svojom prvom zasadnutí volí zo svojich členov predsedu rady školy a podpredsedu rady školy.

(2) Predsedu a podpredsedu rady školy volia členovia rady školy nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov rady školy.

(3) Predsedu rady školy rada školy odvolá, ak:

a) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,

b) o to sám požiada a to nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov.

c) nie je schopný podľa lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu dlhšie ako šesť mesiacov,

d) koná v rozpore s ustanoveniami zákona 596/2003 Z.z. alebo štatútom rady školy.

(4) Rada školy je uznášania schopná ( okrem článku 3, ods. 3), ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.

(5) Na platné uznesenie rady školy ( okrem článku 3, ods. 3) je potrebný nadpolovičný počet hlasov prítomných členov.

(6) Rada školy sa schádza podľa potreby, najmenej však štyrikrát ročne.

(7) Nová rada školy musí byť zvolená najneskôr do desiatich dní pred skončením funkčného obdobia rady školy.

(8) Zasadnutie orgánu školskej samosprávy je verejné ak orgán školskej samosprávy dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov nerozhodne inak.

(9) Na účely výberového konania na vymenovanie riaditeľa školy sú členmi rady školy aj jeden delegovaný  zástupca OU odboru školstva a jeden  delegovaný zástupca Štátnej školskej inšpekcie.

(10) Zmeny v štatúte rady školy je možné vykonať formou dodatku na zasadnutí rady školy, na odsúhlasenie ktorého je potrebný 2/3 počet hlasov všetkých členov rady školy .

(11) Z ustanovujúceho zasadnutia rady školy sa podľa §5 ods.4) vyhlášky 291/2004 Z.z. vyhotoví zápisnica, ktorá obsahuje najmä opis priebehu a výsledky volieb do rady školy, mená a priezviská členov rady školy, meno a priezvisko zvoleného predsedu rady školy, mená a priezviská kandidátov navrhnutých do príslušnej obecnej školskej rady alebo územnej školskej rady a ďalšie skutočnosti týkajúce sa zasadnutia. Zápisnicu podpisuje zvolený predseda rady školy; vyhotovenie zápisnice zabezpečí riaditeľ školy alebo školského zariadenia. Prílohou k zápisnici sú prezenčné listiny voličov a dokumentácia o voľbe a delegovaní členov do rady školy. 

 

Čl. 7

Práva a povinnosti člena rady školy

 

(1) Člen má právo:

a)  voliť a byť volený ,

b)  navrhovať kandidátov na funkciu predsedu rady školy,

c)  byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania rady školy a slobodne sa k nim vyjadrovať,

d)  hlasovať ku všetkým uzneseniam rady školy,

e)  predkladať na rokovanie rady školy vlastné námety prípadne materiály.

(2) Člen rady školy je povinný sa zúčastňovať jej zasadnutí. Neúčasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinností člena  rady  školy podľa tohto štatútu.

(3) Člen rady školy je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

(4) Členstvo v rade školy sa pozastavuje §25 ods. 13 a 14 zákona č. 596/2003 Z.z.

 

 

Čl. 8

Povinnosti predsedu rady školy alebo rady školského zariadenia

 

(1) Predseda rady školy je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť rady školy a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach rady školy, ak nie sú zákonom, štatútom vyhradené do pôsobnosti iných orgánov.

(2) Za predsedu rady školy môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.

(3) Predseda rady školy predloží na najbližšom zasadaní návrh štatútu rady školy  na schválenie.

(4) Predseda  rady školy   zvoláva, pripravuje a riadi schôdze  rady školy.

(4) Predseda  rady školy zvolá  radu školy najneskôr do 15 dní, ak o to požiada tretina členov  rady školy alebo riaditeľ školy alebo zriaďovateľ školy. Ak tak neurobí, radu školy zvolá a predsedá jej podpredseda.

(5) Uznesenie  rady školy alebo štatút,  môže obmedziť právo predsedu rady školy konať v jej mene; toto obmedzenie však nie je účinné voči tretím osobám, ak tieto osoby o tejto skutočnosti nevedeli, alebo nemohli vedieť.

(6) Predseda rady školy vypracuje výročnú správu v termíne určenom radou školy, najneskôr do 31. marca.

(7) Výročná správa obsahuje:

a) prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku s uvedením vzťahu k účelu   založenia rady školy,
b) ročnú účtovnú závierku a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých,
c) prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch,
e) zmeny a nové zloženie rady školy, ku ktorým došlo v priebehu roka,
h) ďalšie údaje určené  radou školy.

(8) Výročná správa je pre verejnosť prístupná v sídle rady školy. Jeden výtlačok výročnej správy sa zverejňuje na výveske obecného úradu.

 

 

Čl. 9

Vzťahy rady školy k orgánom miestnej štátnej správy

 

(1) Predseda rady školy informuje riaditeľa školy o pláne zasadnutí na príslušný kalendárny rok.

(2) Riaditeľ školy v súlade s plánom zasadaní predkladá rade školy príslušné materiály a to spravidla v písomnej forme a v požadovanom množstve.

(3) Návrh na vymenovanie riaditeľa podáva rada školy na základe výberového konania najneskôr do dvoch mesiacov od jeho vyhlásenia zriaďovateľovi školy.

 

Čl.10

Hospodárenie rady školy

 

(1) Rada školy zabezpečuje svoju činnosť v súlade s § 10 Vyhlášky Ministerstva školstva SR č.291/2004 Z.z. ,ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení.

(2) Rada školy nemá vlastný majetok.

 

Záverečné ustanovenia

 

Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadaní rady školy a   od tohto dňa nadobúda účinnosť.

 

 

 


V Brzotíne     

Dátum schválenia: 23.10.2014                                                         Bc. Lucia Martonová

                                                                                                                 predseda RŠ

 

Statut_Rady_Skoly.docx

 

 

                                                                                 

Novinky

Kontakt za účelom komunikácie

  • Základná škola s materskou školou Berzehorská 154 Brzotín
    Berzehorská 154
  • +421 58 734 67 09

Fotogaléria

Počet návštev: 735522